تأمین حلال ها

حلالهای داخلی :

–                        نرمال بوتانول

–                        ایزوبوتانول

–                        زایلین

–                        متانول

–                        اسید استیک

–                        انواع الکل ها

–                        سایر حلال ها

حلالهای خارجی :

–                        گلیکول ها

–                        بوتیل گلیکول

–                        اتیل گلیکول

–                        متیل گلیکول

–                        سایر حلال ها

کتون ها :

–                        استون

–                        MIBK

–                        MEK

–                        …..

استرها :

–                        بوتیل اسیتات

–                        متیل اسیتات

–                        اتیل اسیتات

–                        ایزوبوتیل اسیتات