تأمین کنندگان

تأمین کنندگان

– مجتمع های پتروشیمی

– مراکز پخش فرآورده های نفتی

– شرکت ها و کارخانجات خارج از کشور

– برخی تأمین کنندگان خاص