دانش فنی

در این بخش بعضی نتایج حاصل از تجارب کاری و دانش بومی شده توسط این شرکت معرفی می گردد .

مقاله پتروشیمی

صنایع گوناگون پتروشیمی نفت و مشتقات آن نه تنها در برآوردن نیازهای انسان در زمینه سوخت، انرژی و الیاف نقشی بنیادی دارد، بلکه پیدایش و تکامل صنایع گوناگون مهمی را موجب شد که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود. همزمان با پالایش نفت خام، کاربرد موتورهای درون سوز جنبه عمومی به خود گرفت و میلیونها