نام محصولمدلحجمقیمت
استیک اسیدداخلی
زائلین مخلوطداخلی
منواتیلن گلیکولداخلی
الکل متانولداخلی
نرمال بوتانخارجی
سیکلوهگزانونخارجی
ایزوپروپیل الکل (LP)داخلی
اتیل گیلیکول (EG)داخلی
روغن بزرگداخلی