صنایع شیمیایی مرجان پیمان

خانه

محصولات

سفارش

تماس

درباره

دیگر مواد و محصولات شیمیایی

اتیل گلیکول

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

الکل متانول

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

بوتیل گلیکول

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

زایلین مخلوط

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

ایزوپروپیل الکل

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

اسید‌استیک

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

نرمال بوتان

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

M.E.G (ضدیخ)

داخلی و خارجی
ماهانه
 • واحد: بشکه
 • خرید آسان
 • قیمت لحظه‌ای
استرها

فرم سفارش