سنجش میزان رضایتمندی مشتریان

بمنظور پایش و کنترل فرآیندهای اصلی شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان، خواهشمند است؛ هر یک از مشتریان محترم، حداکثر ظرف یک هفته بعد از هرخرید از این شرکت، یکبار و فقط توسط افراد ذیصلاح از سوی مشتری، نسبت به تکمیل و ارسال فرم نظر سنجی میزان رضایتمندی مشتریان اقدام فرمایند .

تذکر (1): از مشتریان محترمی که نسبت به تکمیل این فرم اقدام می فرمایند تقاضامندیم؛ ضمن درج نام شرکت متبوع ، کد مشتری (توسط شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان تعیین شده است) را نیز حتماٌ درج نمایند. در غبر اینصورت اطلاعات دریافتی غیر موثق قلمداد شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

تذکر (2): تا زمان تعیین کد مشتریان محترم ، خواهشمند است؛ در باکس مربوطه نام مشتری و نام فرد تکمیل کننده فرم با شماره تماس ذکر گردد .

بدیهی است؛ نظرسنجی های دوره ای از مشتریان محترم شرکت صنایع شیمیایی مرجان پیمان، جهت ارزیابی کلی عملکرد شرکت متبوع ، بطور جداگانه و در زمان بندیهای یکساله مستمراٌ انجام خواهد گردید .