فعالیت ها

بطور کلی عرصه فعالیتی این واحد صنعتی عبارت است از :

تولید و تأمین انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع شیمیایی ، کامپوزیت ، پوشش های سطحی ، رنگ و رزین ، چسب ، سموم ، نساجی و …  .

فعالیت ها در سه بخش عمده صورت می گیرند :

1 –  بخش تولیدی :

تولید مواد و محصولات داخلی

تولید محصولات سفارشی/ ویژه

باز تولید برخی مواد شیمیایی و ریکاوری انواع حلال ها

2 –  بخش بازرگانی :

تهیه ، تأمین و فروش مواد اولیه (داخلی و خارجی) مورد نیاز صنایع

تهیه و تأمین سایر حلال های مورد نیاز

3 –  بخش خدمات مشاوره :

مشاوره در تولید و تأمین حلال ها ، مشابه سازی/ معادل سازی حلال های تخصصی و سایر سفارشات

مشاوره در طراحی و راه اندازی واحدهای صنعتی مشابه/ مرتبط