مشتریان

مشتریان

–            صنایع چسب سازی

–            صنایع رنگ سازی

–            صنایع رزین سازی

–            صنایع چرم سازی

–            صنایع لاستیک سازی

–            صنایع سم سازی

–            صنایع قطعه سازی

–            صنایع دارویی و بهداشتی

–            سایر صنایع مرتبط

–           برخی مشتریان خاص