پیوندها

–  سازمان های تخصصی :

–  شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته

آدرس :                / http://ccpr.biz

–  شرکت ملی نفت ایران

آدرس :                 http://www.nioc.ir

3 –  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آدرس :                 http://www.nipc.ir

4 –  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس :                 http:// iccima.ir/fa/

–  انجمن مهندسی شیمی ایران

آدرس :                 http://che.ir/

–  موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

آدرس :                 http://jcst.irancolorinstitute.com/

7 –  انجمن صنایع رنگ ایران

آدرس :                 www.

8 –  انجمن شیمی ایران

آدرس :           www.ics.ir

 

ب –  نشریات تخصصی :

1 –  خبرنامه رنگ و پوشش

آدرس :                 http://www.irannewsletter.ir/

2 –  نشریه تخصصی صنایع رنگ، آبکاری و پوشش/ پوشش های سطحی

آدرس :                 http://www.irancoat.ir/