کلیات

این واحد صنعتی توانسته است؛ پس از نیم قرن فعالیت و کسب دانش تجربی مفید و در تعامل با مراکز و مراجع علمی/ پژوهشی/ مدیریتی و برخی تشکل های صنفی/ تخصصی ذیربط، تغییراتی بنیادین را در حوزه های ستادی و اجرایی خود ، جهت توانمندسازی سازمان متبوع ایجاد نماید .