گواهینامه ها

1 –  استانداردها

سیستم مدیریت کیفیت با استاندارد بین المللی/ ISO 9001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت محیط زیست با استاندارد بین المللی/ ISO 14001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با استاندارد بین المللی/ OHSA/ISO 9001  از  JAS ANZ  استرالیا

سیستم مدیریت یکپارچه/ IMS  با تأییدیه  JAS ANZ  استرالیا

2 –  عضویت در تشکل ها

عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

3 –  تقدیر نامه ها         

تصاویر تقدیرنامه ها در حال بارگذاری می باشد )

4 –  تأییدیه های فنی         

تأییدیه ها / گواهینامه های تخصصی فنی در حال بارگذاری می باشد )