فعالیت ها

بطور کلی عرصه فعالیت این واحد صنعتی عبارت است از:

تولید و تامین انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع شیمیایی، کامپوزیت، پوشش های سطحی، رنگ و رزین، چسب، سموم، نساجی و… می باشد.

بخش تولیدی

تولید مواد و محصولات داخلی

تولید محصولات سفارشی (ویژه)

باز تولید برخی مواد شیمیایی و ریکاوری انواع حلال ها

بخش بازرگانی

تهیه، تامین و فروش مواد اولیه (داخلی و خارجی) صنایع

تهیه و تامین ساید حلال های مورد نیاز

بخش خدمات مشاوره

مشاوره در خصوص تولید و تامین حلال ها، مشابه سازی، معادل سازی حلال های تخصصی و سایر سفارشات

مشاوره در طراحی و راه اندازی واحدهای صنعتی مشابه و مرتبط

فهرست