موسسین

موسسین و سهامداران اصلی شرکت عبارتند از :

جناب آقای محمد رضا حق نژاد

رئیس هیئت مدیره
تلفن : 3-22333561 - 021

جناب آقای روانبخش حق نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
تلفن : 6-56232135 - 021<br />

جناب آقای سلمان حق نژاد

عضو هیئت مدیره
تلفن : 6-56232135 - 021<br />

بازرس قانونی

اعضای شرکت

سایر سهامداران

سهامداران شرکت